در اتوماسیون صنعتی لازم به صورت تیپ و تکراری انجام شوند توسط سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی مثل نرم افزارهای رایانه‌ای و ربات‌ها انجام می‌شود. سیستم‌هایی برای نظارت روی دستگاه‌ها نصب می‌شوند که با یکپارچه سازی فرایندها درگیری اوپراتور و کنترل ضروری را کاهش می‌دهد. سیستم‌های اتوماسیون از حلقه‌های بازخورد و برنامه‌های حسگر تشکیل شده است. این سیستم شرایط عملیاتی را برای رسیدن به مقادیر مناسب که بر حسب داده‌های واقعی زمان تنظیم می‌شوند ایجاد می‌کنند. اتوماسیون با پیشرفت توسعه برنامه نویسی و و دیجیتالی شدن صنایع پیشرفت زیادی را نشان می‌دهد.

اتوماسیون نقش فراوانی در تولید به روش امروزی دارد و تقریباً فرآوری به این نحوه، بدون آن غیرممکن است. ابزاری مثل PLC یکی از تکنولوژی‌های روزآمد برای ایجاد این سیستم است. صاحبان صنایع به عوامل مختلفی شبیه نکثیر کیفیت کالاها ، ازدیار قابلیت اطمینان محصول و بالابردن حجم تولید فرایند کاری خود را به سمت اتوماسیون سوق می دهند. اتوماسیون صنعتی فرایندی برای تولید اتوماتیک، با دست کم دخالت نیروی انسانی که در آن‌ ترکیبی از مواد، تبدیل به محصول نهایی می‌شوند. از زمان شروع انقلاب صنعتی، محققان همواره توجه زیادی به توسعه تکنیک‌های پیچیده جهت اتوماتیک کردن فرایند تولید کرده اند.

مباحث اصلی اتوماسیون صنعتی

به طور کلی هر اتوماسیون یا سیستم کنترلی از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود شامل: ورودی، مبحث کنترل و خروجی:

اشکال تجهیزات اتوماسیون صنعتی

دسته‌بندی‌های متعددی برای تجهیزات اتوماسیون صنعتی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

از اقسام تجهیزاتی که در صنعت اتوماسیون بکار گیری می شود شامل: