اسمارت هوم یا همان خانه هوشمند به معنی داشتن سیستمی است که به طور اتوماتیک کنترل وسایل را از راه دور برای شما مهیا می کند.

در خانه هوشمند می‌توانید تنظیم و نظارت بر سیستم امنیتی خانه و دوربین‌ها یا کنترل وسایلی مانند یخچال، گاز و یا سیستم تهویه را در دست بگیرید.

یک ساختمان مسکونی را می توان توسط سیستم کنترلر مرکزی به صورت خودکار بررسی نمود:

۱- سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان

۲- سیستم روشنایی

۳- سیستم دزدگیر

۴- کلیه در و پنجره ها

۵- کلیه پریز های برق

وقتی که شخص منزل خود را ترک می کند، با فشردن یک دکمه یا ارسال یک سیگنال فرمان به هر روشی وضعیت خروج از خانه را اعلام می کند.

چنانچه طبق برنامه ریزی قبلی به صورت خودکار صورت می گیرد:

  • تمامی درب ها و پنجره های محافظ قفل می شوند.
  • جمعا چراغ ها (و یا برخی از آنها) خاموش می شوند.
  • جریان پریز برخی بارهای موقتی (نظیر تلویزیون) و … قطع می شود و سنسورهای امنیتی تشخیص حضور افراد فعال می شوند تا در صورت ورود اندکی از اشخاص، آژیر به صدا در آید.
  • چراغ های محوطه بیرون منزل به مدت چند دقیقه، تا هنگام ترک منزل توسط فرد روشن شده و سپس خاموش می شوند.
  • نقطه تنظیم (Set point) دما کاهش یافته و سیستم گرمایش، انرژی کمتری برای گرم کردن ساختمان مصرف می کند.
  •  ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﺸﻮد.