تبدیل انرژی از نور خورشید به برق را انجام می دهد، یا به طور مستقیم با استفاده از فتوولتائیک (PV)، به طور غیر مستقیم با استفاده از انرژی خورشیدی متمرکز، و یا ترکیبی از آن می باشد.

سیستم های انرژی خورشیدی متمرکز از لنزها یا آینه ها و سیستم های ردیابی استفاده می کنند تا یک منطقه بزرگ نور خورشید را به یک پرتو کوچک متمرکز کنند.

سلول های فوتوولتائیک با استفاده از اثر فتوولتائیک نور را به جریان برق تبدیل می کنند.
• منبع انرژی تجدید پذیر: از جمله مزایای نیروگاه های خورشیدی، مهمترین چیز این است که انرژی خورشیدی یک منبع انرژی واقعی است.

مزایای استفاده از پنل خورشیدی

  1.  آسیب کمی به طبیعت وارد می شود.
  2.  کاهش هزینه ها
  3. آلودگی صوتی ندارد.
  4. نیاز به سوخت اولیه برای شروع کار ندارد.
  5. برای نصب نیاز به محدوده ی خاصی ندارد.
  6. نیاز به برق شهری و شبکه شدن با برق شهری را ندارد.
  7. تجدیدپذیر است و تمام شدنی نیست.
  8. نیاز به سرویس های کوتاه مدت ندارد.